ایجاد ساختارهای لازم برای ارزیابی شرکت‌های خدمات انرژی در کشور تحت سیستم اعتباردهی برمبنای استاندارد ISO 17021

 

 

روند رشد مصرف انرژی در جهان و فاصله زیاد شاخص‌های بهره‌وری مصرف انرژی در ایران با متوسط جهانی، باعث توجه جدی به مقوله بهینه‌سازی مصرف شده است. به دلیل مقتضیات و شرایط خاص این موضوع و ضرورت ورود بخش خصوصی به تمام شاخه هاي تولیدی و خدماتی، فعالیت گسترده شرکت‌های خدمات انرژی از مهمترین لوازم توسعه عملیاتی بهره‌وری مصرف انرژی است.

 

 

 

شرکت خدمات انرژی شرکتی از نوع خدماتی‌‌ مهندسی است که در کلیه بخش‌های مصرف کننده انرژی، طرح‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، اجرا و تأمین مالی می‌کند و با تضمین حصول سطح مشخصی از کارآیی انرژی و برعهده گرفتن مخاطرات پروژه، سهم خود را از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین می‌کند.
این شرکت‌ها از طریق مفهوم انجام پروژه بر اساس میزان پیشرفت و قراردادِ مبتنی بر عملکرد از سایر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انرژی نظیر شرکت‌های مشاوره و یا تامین کننده قطعات متمایز می‌شوند. این بدان معناست که پرداخت پول به شرکت خدمات انرژی مستقیما وابسته به میزان انرژی صرفه‌جویی شده است.
در چارچوب ادبیات حقوق و اقتصاد بستر سازی، با وجود عدم فعالیت جدی بخش خصوصی در قالب شرکت‌های خدمات انرژی در ایران، پتانسیل قابل توجه صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف مصرف‌کننده می‌تواند بازار مناسبی را براي این شرکت‌ها فراهم نماید .

ایجاد زیرساخت‌ها و تمهید پیش شرط‌ های حضور شرکت‌های خدمات انرژی از وظایف دولت و حاکمیت است که تدوین قوانین و مقررات، چارچوب ارزیابی فعالیت، قالب قراردادها و ارائه آموزش‌هاي تخصصی به عنوان مهم‌ترین اجزاي این ساز و کار بیان شده است.

شرکت‌ توف نورد ایران با همکاری سازمان بهره‌وری انرژی ایران، ساختارهای لازم را برای ارزیابی شرکت‌های خدمات انرژی، تحت سیستم اعتباردهی برمبنای استاندارد ISO 17021 ایجاد نموده است. همچنین آیین‌نامه تدوین شده در این طرح، پس از ارزیابی، شرکت‌ها را در سه رسته آزمایشی، پایه یک و پایه دو جهت فعالیت در سه زمینه ساختمان، صنعت و صنایع نیروگاهی و فرآیندی تقسیم‌بندی می‌نماید.

1391/12/19 // صفحه اصلی