سخنرانی دکتر کامران رضایی به عنوان دبیر دهمین کنفرانس مهندسی صنایع -پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران-مراسم اختتامیه

1393/02/06 // صفحه اصلی